0 VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Thực địa triển khai quy hoạch phòng, chống thiên tai và thuỷ lợi ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Triển khai quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050, ngày 16 và 17/10/2020 Tổng cục Thủy lợi đã tổ chức thực địa một số khu vực thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Thực địa triển khai quy hoạch phòng, chống thiên tai và thuỷ lợi ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Thực địa triển khai quy hoạch phòng, chống thiên tai và thuỷ lợi ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Triển khai quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050, ngày 16 và 17/10/2020 Tổng cục Thủy lợi đã tổ chức thực địa một số khu vực thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Hình ảnh hoạt động